Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 162/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2019-03-14

Sygn. akt III RC 162/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Zajdel

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich Z. M. i W. M.

działających przez matkę A. K.

przeciwko P. M.

o podwyższenie alimentów

I.z a s ą d z a od pozwanego P. M. na rzecz małoletniej Z. M. raty alimentacyjne w kwocie po 800 /osiemset/ złotych miesięcznie i na rzecz małoletniego W. M. raty alimentacyjne w kwocie po 500 /pięćset/ złotych miesięcznie, wszystkie płatne z góry do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, do rąk matki małoletnich A. K., począwszy od dnia 16.07.
2018 r., z ustawowymi odsetkami na wypadek niezapłacenia którejkolwiek z rat w terminie, a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem SO w Krośnie z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt I C 657/14,

II.o d d a l a powództwo w pozostałym zakresie,

III.n a k a z u j e ściągnąć od pozwanego P. M. na rzecz Skarbu Państwa /kasa Sądu Rejonowego w Krośnie/ kwotę 210 /dwieście dziesięć/ złotych tytułem opłaty od zasądzonego roszczenia,

IV.z n o s i wzajemnie między stronami koszty zastępstwa adwokackiego w sprawie,

V.n a d a j e wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 162/18

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 marca 2019 r.

Działająca imieniem małoletnich Z. M. i W. M. ich matka A. K. wniosła w dniu 16 lipca 2018 r. pozew przeciwko P. M. o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej Z. M. do kwoty po 1000 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniego W. M. do kwoty po 900 zł miesięcznie w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt I C 657/14. Wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podała, że od czasu orzeczenia w przedmiocie alimentów potrzeby uprawnionych wzrosły. Matka małoletnich wydaje obecnie wysokie kwoty na leczenie dzieci. Z. M. cierpi na anoreksję, bulimię i depresję. Wymaga specjalistycznego leczenia w tym psychologicznego i psychiatrycznego, które musi być kontynuowane do zakończenia nauki w liceum. Małoletni W. ze względu na problemy endokrynologiczne wymaga przyjmowania hormonów, co generuje wysokie koszty. Uczęszcza on również na terapię psychologiczną oraz leczy się na alergię. Dzieci korzystają z korepetycji. Koszty utrzymania wzrosły również dlatego, że matka małoletnich kupiła większe mieszkanie i obecnie spłaca co miesiąc ratę kredytu w wysokości 1200 zł.

W odpowiedzi na pozew pozwany P. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o nieobciążanie go kosztami procesu. Podał, że od dnia zasądzenia alimentów nie nastąpiła na tyle istotna zmiana stosunków, aby uzasadnione było podwyższenie alimentów. Pozwany regularnie płaci alimenty, nie ma żadnych dodatkowych dochodów i nie ma możliwości podjęcia dodatkowej pracy. Matka dzieci jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje oraz niezabudowanej nieruchomości położonej w B.. Pozwany mieszka z chorą matką, ponosi koszty utrzymania domu oraz wydatki związane z wyżywieniem, zakupem ubioru, kosztami leczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia Z. M. ur. (...) oraz małoletni W. M. ur. (...) pochodzą ze związku małżeńskiego A. K. i P. M.. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt I C 657/14 małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód. Pozwany P. M. zobowiązany został do łożenia alimentów na rzecz małoletniej córki Z. M. w kwocie po 500 zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego W. M. w kwocie po 450 zł miesięcznie.

W chwili zasądzenia alimentów małoletnia Z. M. miała 14 lat i uczęszczała do I klasy Gimnazjum nr 3 w K.. Przez cztery dni w tygodniu uczęszczała na zajęcia z kształcenia słuchu i gry na fortepianie do Szkoły Muzycznej w K.. Chodziła również na korepetycje z matematyki.

Małoletni W. M. miał 7 lat i uczęszczał do I klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w K.. Pozostawał pod opieką alergologa oraz Poradni Endokrynologicznej. W poradni nie był leczony farmakologicznie.

Matka małoletnich A. K. mieszkała z dziećmi w mieszkaniu w K., które otrzymała od swojej babci. Zatrudniona była w E. w Ś. na pełen etat i pobierała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie około 2500 zł. Za czynsz płaciła 300 zł miesięcznie, za prąd około 180 zł, za gaz 890 zł w zależności od sezonu. Spłacała raty kredytu zaciągniętego na zakup sprzętu AGD i mebli. Na leki dla syna W. wydawała około 150 zł co miesiąc, na korepetycje z matematyki dla Z. 150 zł miesięcznie.

Ojciec małoletnich P. M. mieszkał z matką w domu we W.. Na koszty utrzymania przeznaczał kwotę około 1000 zł miesięcznie. Zatrudniony był w firmie (...) jako przedstawiciel handlowy i zarabiał około 3000 zł miesięcznie.

W chwili obecnej małoletnia Z. M. jest uczennicą drugiej klasy liceum. Uczęszcza do Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, gdzie miesięczna opłata wynosi średnio 280 zł oraz na zajęcia w zespole tanecznym (...), za które odpłatność wynosi 60 zł. Pobiera korepetycje z matematyki, koszt jednej godziny to 40 zł. Małoletnia cierpi na bulimię, anoreksję i depresję, ma podejrzenie choroby borderline. Była dwukrotnie hospitalizowana, za pierwszym razem w szpitalu w K., gdy straciła przytomność w związku z niedocukrzeniem, drugi raz w R.. Wymaga specjalistycznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej co najmniej do zakończenia nauki w szkole średniej. Na konsultacje psychologiczne jeździ raz w tygodniu, do psychiatry raz w miesiącu. Miesięczna terapia psychologiczna kosztuje około 540 zł. Koszt zakupu leków to około 60 zł – 80 zł miesięcznie. Za konsultację neurologiczną w dniu 12.03.2018 r. matka małoletniej zapłaciła 140 zł. Koszt wyżywienia małoletniej to około 400 zł miesięcznie. Koszt utrzymania dziecka to kwota około 1700 zł miesięcznie.

W. M. uczęszcza obecnie do klasy piątej Szkoły Podstawowej. Chodzi na korepetycje z matematyki raz w tygodniu, koszt jednej lekcji to 30 zł. Od września 2018 r. uczęszcza na lekcje gry na gitarze, godzina nauki kosztuje 35 zł. Pozostaje pod opieką lekarza endokrynologa w R., gdyż zdiagnozowano u niego zaburzenia wzrostu. Podawany jest mu hormon wzrostu. Choroba spowodowała u małoletniego problemy natury psychologicznej. Korzystał z terapii grupowej, której miesięczny koszt wyniósł 320 zł. Obecnie leczy się w Poradni Alergologicznej i Dermatologicznej, koszt leków i maści to około 60 zł miesięcznie. Pozostaje pod opieką okulisty, w listopadzie 2018 r. matka kupiła mu okulary, za które zapłaciła 335 zł. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego to 1.000 zł miesięcznie.

Matka małoletnich A. K. mieszka wraz z dziećmi oraz partnerem i jego synem w K., w mieszkaniu zakupionym na kredyt za kwotę 180 000 zł. Raty kredytu zostały rozłożone na okres 20 lat. Wysokość miesięcznej raty wynosi 1000 zł. Powódka spłaca ponadto raty kredytu zaciągniętego na remont poprzedniego mieszkania w łącznej kwocie 580 zł miesięcznie. (...) powódki dokłada się do 1/3 rachunków za mieszkanie. Powódka na leki dla siebie wydaje około 75 zł co miesiąc. Wynajmuje mieszkanie po babci, w którym wcześniej mieszkała i tego tytułu uzyskuje dochód w wysokości 350 zł miesięcznie. Nadal pracuje w E., z tym że obecnie jej miesięczne wynagrodzenie wynosi 5000 zł brutto płacy zasadniczej oraz 1500 zł brutto miesięcznie premii uznaniowej od podstawy. Jej średnie miesięczne wynagrodzenie za okres 01.08.2017 r. – 31.01.2018 r. wynosiło 5445,85 zł brutto. Pobiera świadczenie 500 + na syna W. M.. W sierpniu 2018 r. otrzymała świadczenie na dobry start w kwocie po 300 zł na rzecz każdego z małoletnich powodów. Jej dochód za rok 2015 wyniósł 74 631,31 zł, za rok 2016 - 63 836,82 zł, zaś za rok 2017 - 80 794,47 zł.

Pozwany P. M. nadal pracuje w firmie (...) Sp. z o.o. i zarabia średnio 3300 zł miesięcznie. Mieszka z matką w domu we W., dokłada się do kosztów utrzymania. Rachunki za energię wynoszą średnio 300 zł miesięcznie, za gaz około 300 zł raz na dwa miesiące, przy czym w sezonie zimowym są wyższe i wynoszą 700 zł – 1600 zł. Opłaty za wodę wynoszą około 100 zł miesięcznie, za śmieci 20 zł miesięcznie, podatek to około 140 zł rocznie. W październiku i listopadzie 2018 r. przebywał w szpitalu w związku z przetrwałym migotaniem przedsionków. W związku z tym zażywa leki, które kosztują 150 zł. Z małoletnią Z. utrzymuje sporadyczny kontakt. Syn W. jeździ do ojca prawie w każdy weekend, od piątku do soboty po południu. Jeżdżą wtedy razem na basen. Ojciec odwozi go do domu w sobotę po południu. Dochód pozwanego P. M. za rok 2015 wyniósł 52 165 zł, za rok 2016 - 42 196,75 zł, za rok 2017 - 53 822,79 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- akt sprawy SO w Krośnie, sygn. I C 657/14,

- zaświadczenia Urzędu Skarbowego – k. 76-78,

- faktur VAT – k. 7-9, k. 20, k. 22-34, k. 109,

- zeznań PIT – k. 71-72, k. 121-124,

- zeznania powódki A. K. – k. 125-126,

- zeznania pozwanego P. M. – k. 126-127.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dowodów, którym dał wiarę w całości. Przedłożone w sprawie dokumenty nie budzą wątpliwości Sądu oraz uzupełniają się z zeznaniami stron, które Sąd również uznał za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 135 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od finansowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przez możliwości zarobkowe i majątkowe należy rozumieć nie tylko dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego, ale i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z art. 138 krio zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb, bądź też możliwości finansowych osób zobowiązanych.

Jak ustalił Sąd od daty zasądzenia alimentów upłynęły cztery lata i od tego czasu sytuacja osobista i majątkowa stron uległa zmianie. Zmieniły się też potrzeby małoletnich powodów. Dzieci są starsze, są w fazie intensywnego wzrostu, powódka ponosi większe wydatki na żywność. Małoletnia Z. M. jest w wieku nastoletnim, zwiększyły się wydatki na kosmetyki, ubrania, wyjścia ze znajomymi. Dzieci korzystają z prywatnych lekcji, co generuje koszty. Wymagają specjalistycznego leczenia, co wiąże się z wydatkami na leki, wizyty lekarskie i u psychologa. Jak wyżej ustalono powódka ponosi większe koszty w przypadku Z. M.. Dziewczynka wymaga stałych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, przy czym niezalecane jest przerywanie terapii, powinna kontynuować ją zakończenia nauki w liceum. Ze względu na charakter zaburzeń oczywistym jest, że brak tego leczenia może wywołać u dziecka daleko idące, negatywne konsekwencje.

Mając na uwadze powyższe ustalenia sąd zasądził od pozwanego P. M. na rzecz małoletniej Z. M. alimenty w kwocie po 800 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniego W. M. w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatne począwszy od dnia 16 lipca 2018 r., a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 27.02.2015 r. ( sygn. akt I C 657/14 ).

Zdaniem Sądu wysokość zasądzonych alimentów jest adekwatna do zmiany jaka nastąpiła od daty poprzedniego rozstrzygnięcia w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych. Uwzględnia wzrost potrzeb dzieci oraz okoliczność, że ciężar wychowania małoletnich spoczywa głównie na matce, pod której bezpośrednią pieczą małoletni pozostają. Alimenty w kwocie po 500 zł na rzecz małoletniego W., przy udziale finansowym matki, w pełni wystarczą na jego utrzymanie, nawet przy uwzględnieniu ponoszonych kosztów leczenia. Obecnie nie ma potrzeby zakupu podręczników szkolnych, są one udostępniane bezpłatnie. Wydatki związane z zakupem pomocy szkolnych nie zmieniły się zasadniczo. Sąd zasądził na rzecz Z. M. alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie mając na uwadze fakt, że koszty utrzymania dziewczynki w wieku nastoletnim są wyższe niż koszty utrzymania chłopca w wieku 11 lat. Sąd uwzględnił również wysokie koszty leczenia małoletniej oraz fakt, że leczenie to musi być kontynuowane, zatem nie można zrezygnować z tych wydatków.

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone jako bezzasadne.

Pozwany osiąga niższy od powódki dochód, nie ma możliwości podjęcia dodatkowego zatrudniania. Ponadto granicę obowiązku alimentacyjnego, oprócz możliwości majątkowych zobowiązanego, wyznaczają usprawiedliwione potrzeby uprawnionych. Wysokość zasądzonych alimentów, przy udziale finansowym matki, w pełni wystarczy na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 108 §1 kpc.

Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej zasądzenia alimentów na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Kolanko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Leja-Syniec
Data wytworzenia informacji: