Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 20/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2017-08-25

Sygn. akt IV.U 20/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie Wydział IV

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Gurgacz

Protokolant: Maciej Buczek

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Krośnie

sprawy z wniosku M. C.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Województwie

(...) w R.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania M. C.

od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w (...)

w R.

z dnia 23 listopada 2016 roku numer sprawy: (...) (...).(...) (...)

I.  o d d a l a o d w o ł a n i e

II.  zasądza od Skarbu Państwa – Kasa Sądu Rejonowego w Krośnie na rzecz adw. P. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych podwyższoną o stawkę podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

SSR Katarzyna Gurgacz

Sygn. akt IV. U 20/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Orzeczeniem z dnia 23 listopada 2016 roku nr sprawy: (...) (...).(...) (...) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) w R. utrzymał w mocy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) z dnia 04 listopada 2015 roku nr : (...) (...)- (...), w którym zaliczono M. (...) do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ustaleniem, że niepełnosprawność powstała od dnia 28 lipca 2017 r.

W uzasadnieniu Wojewódzki Zespół podał, że stan zdrowia M. C. kwalifikuje ją orzeczenia umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z ustaleniem daty powstania niepełnosprawności na dzień 28 lipca 1975 r.

Przedmiotowe orzeczenie wnioskodawczyni zaskarżyła w części, tj. w zakresie daty powstania niepełnosprawności i wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez ustalenie, że niepełnosprawność powstała od dnia (...)1972 r.

Dalej wnioskodawczyni podała, że nie zgadza się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Zespołu w R., które uważa za krzywdzące i nie zgodne z jej faktycznym stanem zdrowia, bowiem chorowała przewlekle od dziecka.

Odpowiadając na odwołanie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. podał, że utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie (...) co do stwierdzenia daty powstania niepełnosprawności wnioskodawczyni M. C..

W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonał następujących ustaleń:

Wnioskodawczyni M. C. złożyła w dniu 1 października 2015 roku wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

dowód: wniosek z daty wpływu 01.10.2015 roku

(...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) decyzją podjętą przez skład orzekający na posiedzeniu w dniu 04 listopada 2015 roku zaliczył wnioskodawczynię M. C. do grupy osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz m.in. ustalił datę powstania niepełnosprawności na dzień 28.07.1975 r.

dowód : orzeczenie z dnia 04 listopada 2015 roku

Z przedmiotowym orzeczeniem wnioskodawczyni M. C. w części nie pogodziła się w cześci składając odwołanie do organu II instancji, zarzucając, że orzeczenie jest krzywdzące albowiem stan zdrowia kwalifikuje ją do ustalenia daty powstania niepełnosprawności od dnia (...).1972 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 roku Wojewódzki Zespół w R. rozpatrzył odwołanie od orzeczenia organu I instancji i na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i specjalistycznej, badań i wywiadów utrzymał w mocy decyzję wydaną przez (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) z dnia 04 listopada 2015 roku o zaliczeniu wnioskodawczyni do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ustaleniem daty powstania niepełnosprawności na dzień 28.07.1975 r.

Od przedmiotowego orzeczenia wnioskodawczyni złożyła odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Powołani przez Sąd biegli lekarze sądowi specjaliści :

- chorób płuc w wydanej opinii lekarskiej z dnia 03 kwietnia 2017 roku stwierdził u wnioskodawczyni M. C. przewlekłą astmę oskrzelową o średniocieżkim przebiegu, (...), zespół nakładania, nadciśnienie tętnicze, G., cukrzycę typu II, niedoczynność tarczycy.

Zdaniem biegłego powyższe schorzenia powodują, że wnioskodawczyni M. C. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym według kodu niepełnosprawności 02-S trwale, natomiast niepełnosprawność istnieje od dnia 30.11.1975 r.;

- reumatologii wydanej opinii lekarskiej z dnia 13 czerwca 2017 roku stwierdził u wnioskodawczyni M. C. zmiany zwyrodnieniowe stawów rąk, przewlekły zespół bólowy kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i osteoporozę.

Zdaniem biegłego powyższe schorzenia powodują, że wnioskodawczyni M. C. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym według kodu niepełnosprawności 05 R na okres do dnia 30.11.2017 r., natomiast ustalony stopień niepełnosprawności istnieje od 2013 r.

- chorób wewnętrznych i diabetologii wydanej opinii lekarskiej z dnia 28 czerwca 2017 roku stwierdził u wnioskodawczyni M. C. cukrzycę typu 2-go niewyrównaną, zespół metaboliczny i niedoczynność tarczycy.

Zdaniem biegłego powyższe schorzenia powodują, że wnioskodawczyni M. C. jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim według kodu niepełnosprawności 11-J, natomiast niepełnosprawność istnieje od 1997 r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt Wojewódzkiego Zespołu w R. oraz opinii biegłych z dnia 03 kwietnia 2017 roku, 13 czerwca 2017 roku i 28 czerwca 2017 roku. Tym dowodom Sąd dał wiarę albowiem nie zachodzą pomiędzy nimi sprzeczności, są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust.1pkt 2 i art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz.776 ze zm./ - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

W niniejszej sprawie Sąd dał w pełni wiarę opinii biegłych sądowych albowiem są to opinie, które w sposób wyczerpujący i wnikliwy opisują stan zdrowia M. C..

Opinie zostały sporządzone w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym na podstawie dokumentacji lekarskiej oraz badania fizykalnego.

Zdaniem Sądu brak jest jakichkolwiek okoliczności, które uzasadniałyby kwestionowanie wiarygodności oraz rzeczowości i kompletności przedmiotowych opinii.

Opinie umożliwiły Sądowi dokonanie oceny stanu zdrowia M. C..

Wnioskodawczyni nie wnosiła zastrzeżeń do opinii biegłych.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z opinii biegłego z zakresu psychiatrii, biorąc pod uwagęfakt, iż wnioskodawczyni zaskarżyła orzeczenie jedynie w części tj. w zakresie pkt IV, czyli ustalenia daty powstania niepełnosprawności. Natomiast ani z zaświadczenia lekarskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. ani z oceny stanu zdrowia wystawionej przez lekarza orzecznika z dnia 4 listopada 2015 r. jak również z dokumentacji lekarskiej zgromadzonej w sprawie, nie wynika, aby wnioskodawczyni leczyła się na jakiekolwiek schorzenia o charakterze psychiatrycznym przed dniem 28 lipca 1975 r., czyli datą powstania niepełnosprawności ustaloną w zaskarżonym orzeczeniu. Wręcz przeciwnie, to wnioskodawczyni w odwołaniu z dnia 27 czerwca 2016 r. , podtrzymanym w całości odwołaniem z dnia 10.01.2017 r., twierdzi, że dopiero od (...)2008 r. zaczęła chorować na zaburzenia depresyjne, które nasiliły się po śmierci męża. Natomiast wnioskodawczyni pisze w odwołaniu, że zasadniczą jej chorobą, na którą choruje od dzieciństwa jest astma oskrzelowa i ze względu na tę chorobę wnosi o ustalenie daty powstania niepełnosprawności na dzień (...)1972 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza psychiatry, sąd uznał za nieprzydatny, w zakresie objętym żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec ustalenia w oparciu o opinie biegłych iż wnioskodawczyni M. C. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym według kodu niepełnosprawności 07-S, 05-R i niepełnosprawność powstała od dnia 28 lipca 1975 r. – Sąd na zasadzie art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie jako bezzasadne.

W zakresie kosztów należnych pełnomocnikowi z urzędu orzeczono na podstawie § 2 w zw. z § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016 r., poz. 1714), uwzględniając stawiennictwo adwokata na jednej rozprawie oraz sporządzenie jednego pisma procesowego, obejmującego wniosek dowodowy.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Filipczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Gurgacz
Data wytworzenia informacji: