Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 1/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-03-03

Sygn. akt IV P 1/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Mariusz Szwast

Protokolant:

Dorota Korzec

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Krośnie

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko (...) w J.

o zapłatę

I oddala powództwo

II stwierdza, że strony ponoszą koszty procesu w dotychczasowym zakresie.

Sygn. akt IV P 1/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 3 marca 2016 roku

Powód J. B. w pozwie przeciwko pozwanemu (...) w J. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 13 425,60 zł brutto. Do protokołu rozprawy w dniu 3 marca 2016 r. powód złożył oświadczenie, iż rezygnuje z żądania zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że zatrudniony jest u pozwanego na stanowisku nauczyciela. W październiku 2015 r. powód osiągnął 45-letni staż pracy, czego pozwany nie kwestionuje. Karta Nauczyciela nie przewiduje nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Dlatego zdaniem powoda spotkała go dyskryminacja. Powód jako pracownik pozwanego nie jest uprawniony do skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego jak inni nauczyciele. Dla uzyskania emerytury musi pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Brak nagrody jubileuszowej po osiągnięciu 45 lat pracy, tłumaczy się możliwością skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego, które powodowi nie przysługuje. Dlatego powód wnosi o zasądzenie nagrody jubileuszowej na warunkach ogólnych przysługujących pracownikom samorządowym, tj. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) w J. do protokołu rozprawy w dniu 3 marca 2016 r. wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że powód jest zatrudniony w publicznej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, dlatego w jego przypadku przysługuje nagroda jubileuszowa maksymalnie za 40 lat pracy. Do protokołu rozprawy w dniu 3 marca 2016 r. pozwany złożył oświadczenie, iż rezygnuje z żądania zwrotu kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie nie ma sporu co do faktów, w szczególności powód zatrudniony jest od 1 października 1970, a 45-letni staż pracy osiągnął 1 października 2015 r. Powód jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w publicznej placówce oświatowej. Ewentualnie należna powodowi nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy stanowiłaby kwotę 13 425,60zł.

Sąd zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2015, poz.2156 j.t. ze zm.) system oświaty obejmuje : placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego są to placówki edukacji pozaszkolnej, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych również przez te osoby, które nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu (a nawet obowiązkowi nauki)

Pozwany jest palcówką kształcenia praktycznego. Powód zatrudniony jest u pozwanego w charakterze nauczyciela. Zatrudnienie nauczycieli regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz 191. ze zm. t.j.), który w art. 1 ust. 1 stanowi, że ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a.

Ustawa Karta Nauczyciela jest aktem zupełnym, tzn. w pełni regulującym sprawy zatrudnienia nauczycieli. W kwestiach zaś nieuregulowanych na mocy art. 91c Karty Nauczyciela ustawodawca odsyła do kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawa Karta Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1)za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2)za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3)za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

4)za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

5)za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Ustawa Karta Nauczyciela przewiduje możliwość wypłaty nagród jubileuszowych maksymalnie do osiągnięcia przez nauczyciela 40 lat pracy zawodowej. Skoro ustawa nie przewiduje możliwości wypłaty nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, pozwany nie ma możliwości wypłaty powodowi nagrody jubileuszowej za taki staż pracy.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1202 j.t.ze zm.) przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1)urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2)starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4)biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5)biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Artykuł 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi ograniczenie katalogu osób, które objęte są przepisami ustawy. (…) Jako przykład odrębnych przepisów, o których wspomina artykuł 3 ustawy, można wskazać chociażby ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Warunki zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będą regulowane przez ten akt, a nie ustawę o pracownikach samorządowych. Powyższe wynika z faktu, że Karta Nauczyciela w sposób całościowy reguluje sytuację pracowniczą tej grupy zawodowej (tak komentarz System Informacji Prawnej LEX pod redakcją Marcina Wujczyka).

Ustawa o pracownikach samorządowych przyznaje tym pracownikom prawo do nagrody jubileuszowej po osiągnięciu przez nich stosownych lat pracy. A zatem stosownie do art. 38 ust. 2 tej ustawy nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1)po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2)po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3)po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4)po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5)po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6)po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Powód nie może jednak domagać się traktowania go jako pracownika samorządowego, bowiem do powoda jako nauczyciela przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie mają zastosowania, o czym była mowa powyżej. Przyjmuje się bowiem powszechnie, że przepisów tych nie stosuje się do nauczycieli, którzy są grupą zawodową, posiadającą całościowo uregulowaną pragmatykę zawodową w postaci ustawy Karta Nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze sąd oddalił powództwo.

O kosztach sąd orzekł na mocy art. 108 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Filipczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Szwast
Data wytworzenia informacji: